Logo preloader
Logo KTO

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ

§1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.kto.com.pl.

§2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

§3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

§4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia, z tym że:
- w razie rezygnacji do 6 tygodni przed szkoleniem potrąca się koszty manipulacyjne w kwocie 50 PLN,
- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 25% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email). Decyduje data wpłynięcia pisma do organizatora.

Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§8

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§9

Rachunki są wystawiane przez organizatora podczas kursu.

§10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.


Organizator:
Rehabilitacja Jarosław Jasięga