KARTA ZGŁOSZENIA NA KURSY

/proszę wysłać on-line i czekać na otrzymanie potwierdzenia/

Wersja do wydruku:


Imię i nazwisko:
Tytuł zawodowy lub naukowy:
Ulica i nr domu:
Kod i miejscowość:
Tel:
E-mail:


REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.kto.com.pl.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i te- rminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu.

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia, z tym że:
- w razie rezygnacji do 6 tygodni przed szkoleniem potrąca się koszty manipulacyjne w kwocie 50 PLN,
- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 25% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email). Decyduje data wpłynięcia pisma do organizatora.

Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§ 7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 8

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 9

Rachunki są wystawiane przez organizatora podczas kursu.

§ 10

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

Organizator:
Rehabilitacja Jarosław Jasięga

Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję regulamin.


Wybierz szkolenie:

Wpisz miejscowość:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę J&B Sp. z o.o. (ul. Górna 6A, 44-100 Gliwice)
i firmę Rehabilitacja dr Jarosław Jasięga (ul. Okrężna 21/2, 56-400 Oleśnica)
moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu przesłania zgłoszenia na udział
w szkoleniach organizowanych przez te firmy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w tym przesyłania ich drogą elektroniczną. (Polityka prywatności)

Administrator danych: Jarosław Jasięga
ul. Okrężna 21/2 56-400 Oleśnica
tel. 0606 752 976
jasiega@wp.pl


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

Więcej informacji: Polityka prywatnościPo wysłaniu zgłoszenia na podany w nim adres email, zostanie przesłana informacja o wpisaniu na listę uczestników wraz z kwotą zaliczki oraz numerem konta do wpłaty.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora/instruktorów, wpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb przesyłania informacji o organizowanych kursach i szkoleniach. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883).

Numer konta do wpłaty należności za szkolenie otrzymają Państwo od organizatora w emailu potwierdzającym wpisanie na listę uczestników konkretnego szkolenia!!!

Organizator: Jarosław Jasięga
ul. Okrężna 21/2 56-400 Oleśnica
tel. 0606 752 976
jasiega@wp.pl


Proszę przepisać ciąg liter i cyfr poniżej.